ISHMT në bashkëpunim me MFE realizuan me sukses një sesion informimi dhe diskutimi mbi Rregulloren Teknike “Mbi pajisjet për përdorim brenda disa kufijve të tensionit”, miratuar me VKM 349/2020.

ISHMT në bashkëpunim me MFE realizuan me sukses një sesion informimi dhe diskutimi mbi Rregulloren Teknike “Mbi pajisjet për përdorim brenda disa kufijve të tensionit”, miratuar me VKM 349/2020.

ISHMT në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë realizuan me sukses një sesion informimi dhe diskutimi mbi Rregulloren Teknike “Mbi pajisjet për përdorim brenda disa kufijve të tensionit”, miratuar me VKM 349/2020. Kjo Rregullore teknike është...
ISHMT vijon kontrollet në terren për mbrojtjen e konsumatorëve!

ISHMT vijon kontrollet në terren për mbrojtjen e konsumatorëve!

Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut vijon kontrollet në terren për verifikimin e respektimit të detyrimeve ligjore nga ana e operatorëve ekonomik. në përputhje me Ligj Nr.9902/2008 “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, i ndryshuar. Referuar këtij...