Roli i ISHMT-së në garantimin e të drejtave që burojnë nga mbrojtja e pronësisë industriale

Roli i ISHMT-së në garantimin e të drejtave që burojnë nga mbrojtja e pronësisë industriale

✅Monitorimi dhe inspektimi i tregut rreth fushës së PI-së; ✅Rastet e cënimit të të drejtave të pronësisë industriale; ✅Masat ndëshkuese në rastet e cënimit. ISHMT dhe DPPI zhvilluan, një trajnim për përfaqësuesit e autorizuar të objekteve të pronësisë industriale....
NJOFTIM

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha subjektet që kanë paraqitur Ankim Administrativ pranë Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut se:   Në datën 30.06.2022 Ora 10:00 do të zhvillohet Komisioni i Ankimit sipas Urdhërit Nr.52 datë 16.07.2018 “Për miratimin e rregullores...
NJOFTIM🔉

NJOFTIM🔉

ISHMT është pjesë e zbatimit të nismës së qeverisë për heqjen e qeseve plastike nga përdorimi. Trupa inspektuese e ISHMT ka nisur mbikëqyrjen në terren me hyrjen në fuqi të VKM-së nr. 367 datë 30.05.2022 “Për përcaktimin e masave të hollësishme dhe institucioneve...