ISHMT përcakton:

i Urdhër nr.52, datë 16.07.2018 Për miratimin e procedurave të hollësishme të shqyrtimit të ankimit administrativ nga Komisioni i Ankimit pranë Inspektoratit Shtetëror të Mbikeqyrjes së...
Takimi informues për sigurinë e ashensorëve

Takimi informues për sigurinë e ashensorëve

Në 10 Korrik 2018 nga ISHMT me mbështetjen e Projektit GIZ “Harmonizimi i legjislacionit ekonomik dhe tregtar me acquis të BE-së”, u zhvillua Takimi informues për sigurinë e ashensorëve me përfaqësues të stafeve menaxhuese të Institucioneve Shëndetësore...