I. Sektori i produkteve elektrike

 LIGJ Nr. 68/2012 “Për informacionin e konsumit të energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji”

 VKM Nr. 928, datë 19.12.2012, “Për miratimin e rregullit teknik ‘Për etiketimin e makinave larëse për përdorim shtëpiak në lidhje me konsumin e energjisë’ ”

 VKM Nr. 929, datë 19.12.2012, “Për miratimin e rregullit teknik ‘Për etiketimin e pajisjeve frigoriferike për përdorim shtëpiak në lidhje me konsumin e energjisë’ ”

 VKM Nr. 296, datë 03.04.2013, “Për miratimin e rregullit teknik ‘Për informacionin e tharëseve për përdorim shtëpiak në lidhje me konsumin e energjisë’ ”

 VKM Nr. 865, datë 21.10.2015, “Për miratimin e rregullit teknik ‘Për etiketimin e energjisë për kondicionerët e ajrit’ “

 VKM Nr. 1064, datë 23.12.2015, “Për miratimin e rregullit teknik ‘Për kërkesat e efiçencës për bojlerët e ujit që përdorin lëndë djegëse të lëngët ose të gaztë’ dhe përcaktimin e listës së standarteve të harmonizuara”

VKM nr 480 datë 03.06.2015 “Për miratimin e rregullave teknike për aparatet marrëse televizive, që do të vendosen në treg”;

 VKM Nr.942, datë 28.12.2016 ”Për miratimin e rregullit teknik “Për etiketimin e energjisë së llambave dhe të ndriçuesve elektrikë”;

   VKM Nr. 191, datë 4.4.2018 “Për miratimin e rregullit teknik “Pёr etiketimin e energjisё pёr furrat shtëpiake dhe aspiratorët thithës”.

   VKM Nr. 378, datë 5.6.2019 “Për miratimin e rregullit teknik për pajisjet radio, njohjen e ndërsjellë të vlerësimit të konformitetit të tyre dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara”;

  VKM Nr. 552, datë 31.07.2019, “Për miratimin e rregullit teknik “Për përputhshmërinë elektromagnetike të pajisjeve dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara”;

VKM Nr. 349, datë 29.04.2020, “Për miratimin e rregullit teknik “Për pajisjet elektrike të projektuara për përdorim brenda kufijve të caktuar të tensionit” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara”.

 VKM Nr.1059 23.12.2015, “Për miratimin e rregullit teknik “Për kërkesat   e efiçencës së droselave për ndriçim fluoreshent”

II. Sektori i produkteve mekanike
LIGJ Nr. 73/2021 PËR HEDHJEN NË TREG DHE MBIKËQYRJEN E ARTIKUJVE PIROTEKNIKË

VKM Nr. 1060, datë   23.12.2015 “Për miratimin e rregullit teknik “Për makineritë” dhe pёrcaktimin e listёs së standardeve të harmonizuara”

VKM Nr. 192, datë 04.04.2018, “Për miratimin e rregullit teknik ‘Për ashensorët dhe komponentët e sigurisë për ashensorë dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara”

VKM Nr. 1056, datë 23.12.2015, “Për miratimin e rregullit teknik ‘Për sigurinë e ashensorëve në përdorim’ ”

VKM Nr. 1063, datë 23.12.2015, “Për miratimin e rregullit teknik ‘mbi emetimin e zhurmave në ambient nga pajisjet për përdorim në mjedise të hapura’ ”

VKM nr.1064, datë 23.12.2015 ““Për kёrkesat e eficiencёs pёr bojlerët e ujit që përdorin lёndё djegёse tё lёngёt ose tё gaztё” dhe pёrcaktimin e listёs së standardeve të harmonizuara”;

VKM Nr. 1067, datë 23.12.2015 “Për miratimin e rregullit teknik “Për pajisjet e gazit” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara”;

VKM Nr. 925, datë 25.11.2020 “Për miratimin e rregullit teknik “Për pajisjet e aerosolit”

VKM Nr. 674, datë 10.11.2021 “Për miratimin e rregullit teknik “Për pajisjet mbrojtëse personale (PMP) dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara”

VKM Nr. 643, datë 2.10.2019 “Për disa ndryshime në Vendimin nr. 1056, datë 23.12.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullit teknik për sigurinë e ashensorëve në përdorim’

VKM Nr. 1066, datë 23.12.2015, “Për miratimin e rregullit teknik ‘Për pajisjet dhe sistemet mbrojtëse për përdorim në ambiente (atmosferë) potencialisht shpërthyese’ dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara”

VKM Nr. 730, datë 16.11.2022 “Për miratimin e rregullit teknik “Për enët e thjeshta nën presion ” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara”;

IV. Sektori Kimik dhe siguria e përgjithshme

LIGJ Nr. 27 datë 17.03.2016 “Për menaxhimin e kimikateve”

Ligji Nr. 10 216, datë 21.01.2010, “Për detergjentët”.

VKM Nr. 222, datë 28.03.2012, “Për miratimin e rregullave teknike për etiketimin e materialeve që përdoren në përbërësit kryesorë të veshje”.

VKM Nr. 221, datë 28.03.2012, “Për miratimin e rregullave teknike ‘Për etiketimin e produkteve të qelqit kristal’”.

VKM Nr. 1058, datë 23.12.2015, “Rregull teknik mbi emrat e fibrave tekstile dhe etiketimi e markimi përkatës i përbërjes së fibrave të produkteve tekstile”.

VKM Nr. 669, datë 28.09.2011, “Për etiketimin dhe të dhënat e përbërësve për detergjentët”.

VKM Nr. 262, datë 03.04.2013, “Për miratimin e rregullit teknik “Për sigurinë e lodrave”.

VKM Nr. 220, datë 28.3.2012 “Për përcaktimin e standardeve, metodave të testimit dhe kufijtë e lejuar për biodegradimin e detergjentëve dhe vlerësimin e rrezikut për lëndët tensioaktive në detergjentë”

VKM Nr. 488, datë 29.6.2016 “Për klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve”

VKM Nr. 441, datë 22.5.2013 “Për imitimet e rrezikshme” 

VKM nr. 383, datë 13.05.2020 “Për miratimin e listës së standardeve të harmonizuara shqiptare me karakter referues për sigurinë e lodrave të vendosura në ambiente publike dhe private”

VKM nr.367, datë 30.5.2022 ” Për përcaktimin e masave të hollësishme dhe institucioneve përgjegjëse për ndalimin e përdorimit, hedhjes në treg, prodhimit,importimit, apo futjes në territorin e Republikës së Shqipërisë të qeseve plastike mbajtëse të oxo-degradueshme apo oxo-biodegradueshme”:

VKM nr.830 datë 24.12.2021 “Për masat lidhur me sigurimin e informacionit për konsumin e lëndës djegëse dhe shkarkimet e CO2 gjatë marketingut të automjetve të reja”

VKM nr.562 datë 29.7.2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 367, datë 30.5.2022, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e   masave  të hollësishme dhe institucioneve   përgjegjëse për ndalimin e përdorimit, hedhjes në treg, prodhimit, importimit apo futjes në territorin e   republikës së shqipërisë të qeseve plastike mbajtëse, si dhe qeseve plastike mbajtëse të oxo- degradueshme apo oxo-biodegradueshme””.

VKM. nr.563 datë 29.7.2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 177,  datë 6.3.2012, të Këshillit të Ministrave,  “Për ambalazhet dhe  mbetjet e tyre”, të ndryshuar”

VKM nr.177 datë 6.3.2012 “Për ambalazhet dhe mbetjet e tyre”, i ndryshuar

VKM Nr. 360, datë 29.4.2015 “ Për miratimin e Listës së ndotësve organikë të qëndrueshëm dhe përcaktimin e masave për prodhimin, importimin,   vendosjen në treg dhe përdorimin e tyre

VKM Nr. 319, datë 15.5.2019 “Për kufizimet për prodhimin, vendosjen në treg dhe përdorimin e disa kimikateve dhe artikujve të caktuar të rrezikshëm