ISHMT fuqizim të kapaciteve për garancinë ligjore dhe tregtare të konsumatorëve

Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT) synon fuqizimin e kapaciteteve të inspektorëve, për një kontroll efikas të subjekteve tregtare në drejtim të respektimit të të drejtave të konsumatorëve. Në ambientet e ISHMT-së u zhvillua sot trajnimi me fokus të veçantë: Garancinë ligjore dhe tregtare në zbatim të kritereve të përcaktuara në ligjin “Për mbrojtjen e konsumatorit ....

NJOFTIM

Njoftohen të gjitha subjektet që kanë paraqitur Ankim Administrativ pranë Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut se:   Në datën 29.09.2022 Ora 10:00 do të zhvillohet Komisioni i Ankimit sipas Urdhërit Nr.52 datë 16.07.2018 “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e procedurave të hollësishme të shqyrtimit të Ankimit Administrativ nga Komisioni i Ankimit pranë Inspektoriatit...

Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT) organizoi seminarin me temë: “Zbatimi i Pronësisë Intelektuale në tregun e brendshëm”, në kuadër të projektit “TAIEX”.

Seminari kishte qëllim fuqizimin e kapaciteteve njerëzore në fushën e mbrojtjes së të drejtave të Pronësisë Intelektuale. Ekspertë te huaj prezantuan direktivat dhe standardet europiane në këtë fushë, dhe sollën dhe praktikat më të mira nga Inspektoriatet e vendeve të tyre në mbrojtjen e te drejtave të Pronësisë Intelektuale. Nëndrejtore e Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut,...

Kryeinspektori Osmani, takim për sigurinë e ashensorëve

Kryeinspektori i Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT), Gazmend Osmani thirri sot në një takim përfaqësues të organeve të miratuara të vlerësimit të konformitetit. Kryeinspektori Osmani, theksoi se gjatë inspektimeve të kryera nga trupat inspektuese të ISHMT-së, janë konstatuar problematika, që lidhen kryesisht me mangësi në plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm për...

Kontroll në tregun e lodrave, ISHMT bllokon produkte jashtë standardeve

Inspektoriati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT), në vijim të kontrolleve për mbrojtjen e konsumatorit, bllokoi një sasi të konsiderueshme artikujsh, kryesisht lodra ujore për fëmijë. Trupat inspektuese nga kontrollet e ushtruara në kryeqytet bllokuan 21 artikuj të ndryshëm ose rreth 2 000 lodra për fëmijë duke përfshirë komerdare, topa, pistoleta uji, makina plastike, etj. Nga inspektimi...

SIGURIA E PRODUKTEVE

Drejtoria e Mbikëqyrjes së Produkteve (DMP) ka si qëllim të sigurojë zbatimin e legjislacionit nga subjektet mbi të cilat vepron ky ligj, në përputhje me procedurat e kryerjes së inspektimit. 

PRONËSIA INTELEKTUALE

Drejtoria e Pronësisë Intelektuale (DPI) ka si qëllim inspektimin e zbatimit të kërkesave të detyrueshme ligjore në fushën e garantimit të mbrojtjes dhe të respektimit të të drejtave të pronësisë intelektuale në Republikën e Shqipërisë.

Pyetje dhe Përgjigje

Klikoni këtu për pyetje mbi Sigurinë e Produkteve dhe Pronësinë Intelektuale

ANKOHU

Klikoni këtu për të plotësuar formularin e ankesës lidhur me çështje që mbulon ISHMT

FJALOR

Klikoni këtu për t’u njohur me fjalorin terminologjik të sigurisë së produkteve

 

 

Analiza artikuj 2020

Lodrat e analizuara për përputhshmërinë me standardet referuese