Në datën 5 Mars 2019, Drejtoria e Zhvillimit Strategjik dhe Integrimit Evropian në Bashkinë Berat, me mbështetjen e projektit të USAID-it për Planifikim e Qeverisjes Vendore- PLGP, organizoi takimin e katërt të Këshillit për Zhvillim Ekonomik Vendor në Bashkinë Berat. Në këtë takim merrnin pjesë Anëtarët e Këshillit për Zhvillim Ekonomik Vendor në Berat, përfaqësues të bizneseve të qytetit të Beratit, përfaqësues të bashkisë Berat, etj. Takimi u drejtua nga Z. Çlirim Brisku nënkryetar i Bashkisë Berat. Në pjesën e dytë të takimit përfaqësuesit e ISHMT-së prezantuan për të pranishmit misionin, strukturën dhe fushën e veprimtarisë së këtij inspektorati. Më pas u ndalën në informimin e operatorëve ekonomikë mbi: procedurën e inspektimit, të drejtat dhe detyrimet e inspektorëve dhe operatorëve ekonomikë; kërkesat ligjore që duhet të respektohen nga operatorët ekonomikë në lidhje me sigurinë e produkteve jo ushqimore (instrumentat matëse të kontrollueshme, parapaketime, lodra, detergjentë, pajisjet elektrike, ashensorët, etj.); respektimin e të drejtave të pronësinë intelektuale. Në përfundim të takimit përfaqësuesit e ISHMT-së iu dhanë përgjigje pyetjeve që pjesëmarrësit në takim kishin lidhur me çështjet e trajtuara.