✅Monitorimi dhe inspektimi i tregut rreth fushës së PI-së;
✅Rastet e cënimit të të drejtave të pronësisë industriale;
✅Masat ndëshkuese në rastet e cënimit.

ISHMT dhe DPPI zhvilluan, një trajnim për përfaqësuesit e autorizuar të objekteve të pronësisë industriale.

“Për një mbrojtje efikase dhe të plotë ligjore të të drejtave të pronësisë industriale në vendin tonë, të gjitha institucionet e sistemit kanë një rol kyç që garanton mbrojtjen e krijuesve mbi të drejtat e tyre të pronësisë intelektuale.