📌 Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut vijon kontrollet në terren për mbrojtjen e konsumatorit për produktin bukë në lidhje me peshën dhe vendosjen e çmimit për njësi si dhe verifikimet për respektimin e detyrimeve ligjore nga ana e operatorëve ekonomikë në përputhje me Ligjin Nr.9902/2008 “Për mbrojtjen e konsumatorëve”, i ndryshuar.
🔷Referuar këtij legjislacioni, tregtarët janë të detyruar, në kufijtë e veprimtarive përkatëse për tregtimin e bukës të përdorin instrumente matëse të verifikuar.