ISHMT ✅ në monitorim të tregut për përputhshmërinë e çmimit të hidrokarbureve.
⛔Çmimet e caktuara me vendim të Bordit të Transparencës janë të detyrueshme të zbatohen nga të gjitha shoqëritë me shumicë dhe pakicë!
➡️ISHMT vepron nëpërmjet kontrolleve të vazhdueshme në treg, si dhe ankesave të ardhura nga konsumatorët.
✅Në mbështetje të Aktit Normativ Nr. 5 datë 12.03.2022, “Për disa shtesa në ligjin Nr. 8450, datë 24.02.1999 “Për përpunimin transportimin dhe tregtimin e naftës së gazit dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar me aktin Normativ Nr. 8 datë 25.03.2022.