ISHMT merr pjesë në takimin 2 ditor me temë “Exploratory Talks Meeting on Market Surveillance” organizuar nga CEFTA (Central Europe Free Trading Agreement). Në këtë mbledhje u diskutua mes përfaqësuesve të Ballkanit Perëndimor WB6 dhe Moldavisë për situatën aktuale të tregut dhe kuadrin ligjor. Tema e diskutimit ishte mbi direktivat në fushën e Sigurisë së produkteve joushqimore të harmonizuara sipas acquis, për të konkluduar më tej në një draft me kërkesa dhe propozime të përbashkëta. Ky draft i përpiluar do t’i paraqitet CEFTA-s për -Suportin e vendeve të Ballkanit Perëndimor më ngritjen e një sistemi të shpejtë të shkëmbimit të informacionit si dhe aksesin e raport analizave të produkteve të rrezikshme të sistemit RAPEX. Nga ana e ISHMT pati kontribut aktiv dhe propozime konkrete të cilat u morën në konsideratë për t’ju paraqitur CEFTA-s nëpërmjet një kërkesë të përbashkët nga Vendet e Ballkanit Perëndimor.