Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut dhe Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale nënshkruan Marrëveshjen e Bashkëpunimit 🤝për mbrojtjen e të drejtave të pronësisë intelektuale.
Marrëveshja e nenshkruar nga dy kreret e institucioneve respektive, z. Lavdrim Sahitaj dhe znj. Ledina Beqiraj Agalliu, vjen edhe ne frymen e respektimin te 🇪🇺 standardeve b ashkëkohore të mbrojtjes së të drejtave të pronësisë intelektuale.
Kjo Marrëveshje perfshin mbështetjen reciproke të funksioneve institucionale, të cilat konsistojnë në:
✔Shkëmbimi i informacionit duke evituar vonesat burokratike.
✔Planifikimi i projekteve të përbashkëta.
✔Aktivitete të përbashkëta, informuese drejtuar ndërsjelltas institucioneve, grupeve të interesit, si dhe brezit të ri.
✔ Çështje tē tjera teknike sipas fushës së veprimtarisë.