Rastet e përfshirjes së nënpunësit civil, pjesë e stafit të Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut, në veprimtari politike apo në mbështetje të një partie politike ose kandidati në zgjedhje.

Email: Valbona.Jaupllari@ishmt.gov.al