Monitorimi i sigurisë së ashensorëve në përdorim të qytetarëve është një nga prioritetet e ISHMT!

🖋Monitorimi i sigurisë së ashensorëve në përdorim të qytetarëve është një nga prioritetet e ISHMT. 🏢 Për specializim dhe profesionalizëm të inspektorëve tanë,  në bashkëpunim me TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange Instrument) of the European Commission, u zhvillua Workshop mbi Kërkesat e Sigurisë për Ashensorët dhe Komponentët e Sigurisë. ✔ Kërkesat ligjore dhe teknike  për...

Njoftim për mbledhjen e Komisionit të Ankimimit – Tetor 2021

NJOFTIM Njoftohen të gjitha subjektet që kanë paraqitur Ankim Administrativ pranë Inspektoriatit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut se: Në datën 27.10.2021 Ora : 10:00 do të zhvillohet Komisioni i Ankimit sipas Urdhërit Nr.52 datë 16.07.2018 “Për miratimin e rregullores për përcaktimin e procedurave të hollësishme të shqyrtimit të Ankimit Administrativ nga Komisioni i Ankimit pranë...

Takimi përmbyllës me Avv. Prof. Vicenzo Franceschelli gjatë vizitës studimore në Itali me qëllim përafrimin e standardit të mbrojtjes dhe zbatimin e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale me Praktikat më të mira të BE –së.

Takimi përmbyllës me Avv. Prof. Vicenzo Franceschelli gjatë vizitës studimore në Itali me qëllim përafrimin e standardit të mbrojtjes dhe zbatimin e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale me Praktikat më të mira të BE –së. Në vijim të vizitës studimore në Itali, Kryeinspektori i ISHMT, Z. Lavdrim Sahitaj dhe përfaqësuesit e DPPI dhe DDA u takuan me Avv. Prof. Vicenzo Franceschelli, i cili...

Institucionet ISHMT, DPPI dhe DDA gjatë vizitës studimore në Itali me qëllim përafrimin e standardit të mbrojtjes dhe zbatimin e të Drejtave të Pronësisë Intelektuale me Praktikat më të mira të BE –së.

Kryeinspektori i ISHMT, Z. Lavdrim Sahitaj, së bashku me Drejtoren e DPPI, Znj. Ledina Beqiraj, dhe me drejtoreshen e Drejtorisë për të Drejtën e Autorit Znj. Borjana Ajazi, ishte pjesë e një vizite studimore në Itali, në fushën e pronësisë intelektuale dhe mbikëqyrjes së veprimeve që e cënojnë atë. Përafrimi i legjislacionit dhe zbatimi i standardeve më të mira të BE –së ishin pjesë e...

Aktivitetiti për promovimin e Pronësisë Intelektuale -> ISHMT – DPPI – DDA

Aktivitetiti për promovimin e Pronësisë Intelektuale, Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut në bashkëpunim me Drejtorinë për të Drejtën e Autorit ( DDA ) dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësise Industriale ( DPPI ). Qëllimi i këtij aktiviteti ishte informimi i qytetarëve nëpërmjet shpërndarjes së broshurave, manualeve dhe librave shpjegues në lidhje me mbrojtjen, të drejtat dhe...

SIGURIA E PRODUKTEVE

Drejtoria e Mbikëqyrjes së Produkteve (DMP) ka si qëllim të sigurojë zbatimin e legjislacionit nga subjektet mbi të cilat vepron ky ligj, në përputhje me procedurat e kryerjes së inspektimit. 

PRONËSIA INTELEKTUALE

Drejtoria e Pronësisë Intelektuale (DPI) ka si qëllim inspektimin e zbatimit të kërkesave të detyrueshme ligjore në fushën e garantimit të mbrojtjes dhe të respektimit të të drejtave të pronësisë intelektuale në Republikën e Shqipërisë.

Pyetje dhe Përgjigje

Klikoni këtu për pyetje mbi Sigurinë e Produkteve dhe Pronësinë Intelektuale

ANKOHU

Klikoni këtu për të plotësuar formularin e ankesës lidhur me çështje që mbulon ISHMT

FJALOR

Klikoni këtu për t’u njohur me fjalorin terminologjik të sigurisë së produkteve

 

 

Analiza artikuj 2020

Lodrat e analizuara për përputhshmërinë me standardet referuese