ISHMT është pjesë e zbatimit të nismës së qeverisë për heqjen e qeseve plastike nga përdorimi. ✅
Trupa inspektuese e ISHMT ka nisur mbikëqyrjen në terren me hyrjen në fuqi të VKM-së nr. 367 datë 30.05.2022 “Për përcaktimin e masave të hollësishme dhe institucioneve përgjegjëse për ndalimin e përdorimit, hedhjes në treg, prodhimit, importimit, apo futjes në territorin e Republikës së Shqipërisë të qeseve plastike mbajtëse si dhe qeseve plastike mbajtëse të oxo-degradueshme apo oxo-biodegradueshme”.
⛔Prej datës 1 Qershor 2022, operatorët ekonomikë ndalohen të përdorin dhe/ose ofrojnë qese plastike mbajtëse me përmasa më të vogla se 50 cm gjatësi dhe 24 cm gjerësi (pa përfshirë gjerësinë e palosjeve) me kapacitet mbajtës më të vogël se 10 kg, me trashësi nën 70 mikron.
❗Në rastet kur subjektet nuk respektojnë kërkesat e parashikuara të përcaktuara në këtë vendim, ISHMT ndalon tregtimin e qeseve plastike, procedon me sekuestrimin dhe marrjen e masave përkatëse sipas, parashikimeve ligjore.