Kontrolli teknik i ashensorit kryhet nga Organet e Miratuara dhe ka për qëllim të vërtetojë se ashensori I vendour në shërbim vazhdon të jetë në përputhshmëri me kërkesat ligjore.

Inspektorati Shtetëror i Mbikëqyrjes së Tregut (ISHMT) kontrollon zbatimin e përputhshmërisë së ashensorëve nga personi pergjegjes sipas akteve ligjore në fuqi.

Për ashensorët e instaluar në një vend pune, inspektimet periudike kryhen një herë në çdo 6 muaj.

Për ashensorët e instaluar në ndërtesa në bashkëpronësi ose në ambiente shtëpiake, inspektimet periodike kryhen një herë në çdo 12 muaj.

Kur inspektimi periodik i radhës nuk kalon suksesshëm për shkak të një risku të rëndë të ashensorit, organi i miratuar përcakton një afat kohor brenda të cilit duhet të realizohen riparimet / modifikimet e kërkuara.

Në përfundim të veprimeve, për riparim dhe modernizim, të kryera nga një organizëm kompetent për riparime/mirëmbajtje (me personat teknikisht të kualifikuar), personi përgjegjës njofton me shkrim organin e miratuar, i cili duhet të kontrollojë nëse këto riparime/modifikime janë kryer korrektësisht dhe ashensori mund të vazhdojë përdorimin e tij të sigurt. Në këtë rast, organi i miratuar bashkëlidh këtë informacion në raportin përfundimtar.

Organi i miratuar, kur konstaton se ashensori kërkon riparim ose mirëmbajtje të menjëhershme të tij, për shkak të një risku të mbartur ose një risku të pashmangshëm për dëmtime të rënda të personit, i kërkon personit përgjegjës ndalimin e përdorimit të ashensorit, që është personi që ka në gëzim ashensorin.

Organi i miratuar informon me shkrim ministrinë përgjegjëse për tregtinë strukturën përgjegjëse dhe, sipas rastit, organet e rendit maksimalisht brenda 2 ditë pune nga data e kryerjes së këtij inspektimi.

 

Shpjegim termash

 

Ashensor ekzistues quhet ashensori i vendosur në shërbim para datës 31 dhjetor 2019;

Ashensor I ri quhet ashensori i vendosur në shërbim pas datës 01 janar 2020;

Instalues I një ashensori është person juridik që merr përgjegjësinë e projektimit instalimit dhe vendosjes në treg të ashensorit;

Organ I miratuar është organi I miratuar që kryen detyra specifike të vlerësimit të konformitetit;

Organizëm kompetent për mirëmbajtje është një person juridik apo pjesë e tij, ku persona teknikisht të kualifikuar kryejnë modernizime dhe mirëmbajtje;

Mirëmbajtje është tërësia e proceseve me qëllim eleminimin e parrekullsive në ashensor;

Modernizim i ashensorit eshtë cdo modifikim që synon të përmirësojë shkallën e sigurisë;

Ekzaminim I plotë është kontroll I detajuar I ashensorit që kryhet nga organet e miratuara;

Inspektim Perfundimtare është vlerësimi I konformitetit ku një organ europian I notifikuar vërteton se ashensori i instaluar plotëson kërkesat maksimale të sigurisë të dhëna në aktet ligjore dhe standartet përkatëse;

Inspektim periodik është kontrolli teknik I ashensorit që kryhet nga organet e miratuara dhe ka për qëllim të vërtetojë se ashensori I vendour në shërbim vazhdon të jetë në përputhshmëri me kërkesat ligjore.