Inspektimi metrologjik është pjesë e rëndësishme e fushëveprimtarisë institucionale tē ISHMT.
Ky inspektim garanton hedhjen në treg dhe perdorimin e instrumenteve matës që plotësojnë kriteret teknike dhe metrologjike.    Subjektet përdorues të instrumentave matës ligjërisht të kontrolluar duhet të plotësojnë detyrimet ligjore në fuqi.
Në fokus të punës sonë vijon mbikëqyrja në terren tek subjektet prodhues dhe tregtues të bukës për:
➡️ kontrollin mbi konformitetin e  instrumentave matës ligjërisht të kontrolluara. (Peshoret)

➡️ afishimin, dhënien në mënyrë shteruese të informacionit mbi çmimin e bukës.