Modeli / N.o artikullit/ Barkod:

-

Marka e produktit:

-

Prodhuesi:

-

Vendi i origjinës

Kina

Risku:

Kimik

Kimik   

Pse nuk është i sigurt ky produkt:

Produkti nuk përputhet me kërkesat sipas legjislacionit në fuqi VKM Nr.262/2013 “ Për sigurinë Lodrave” (Direktivae Sigurisë së Lodrave 28/2009 EC)dhe standardit përkatës SSH EN 71-3 “ Migrimi i disa elementëve”.

Nivel i larte i migrimit të B (Boron) mbi 2000/3000 mg/kg nga <300 mg/kg vlera e lejuar e migrimit. Gëlltitja e borit ose kontakti me një sasi të tepërt të borit mund të dëmtojë shëndetin e fëmijëve duke dëmtuar sistemin riprodhues.

Përshkrimi i produktit:


Lodër slime në katër ngjyra të ndryshme, rozë, jeshile, e verdhë, blu

Pse nuk është i sigurt ky produkt:


Produkti nuk përputhet me kërkesat sipas legjislacionit në fuqi VKM Nr.262/2013 “ Për sigurinë Lodrave” (Direktivae Sigurisë së Lodrave 28/2009 EC)dhe standardit përkatës SSH EN 71-3 “ Migrimi i disa elementëve”.

Nivel i larte i migrimit të B (Boron) mbi 2000/3000 mg/kg nga <300 mg/kg vlera e lejuar e migrimit. Gëlltitja e borit ose kontakti me një sasi të tepërt të borit mund të dëmtojë shëndetin e fëmijëve duke dëmtuar sistemin riprodhues.

Përshkrimi i produktit:


Lodër slime në katër ngjyra të ndryshme, rozë, jeshile, e verdhë, blu

Masat e marra:


Ndalim i perhershëm e tregtimit/Kthim i produktit nga konsumatori i fundit/Lajmërim i konsumatorit/shkaterrim i produktit

Instruksionet për konsumatorëtMasat e marra:


Në rast se konsumatori ka blerë një produkt të tillë duhet ta kthejë pranë pikës së blerjes dhe mund të kërkoj rimbursimin sipas vlerës.Ndalim i perhershëm e tregtimit/Kthim i produktit nga konsumatori i fundit/Lajmërim i konsumatorit/shkaterrim i produktit

Njoftuar nga:


ISHMT Shqipëri