Modeli / N.o artikullit/ Barkod:

kod 99100

Marka e produktit:

BEY BLADE BURST

Prodhuesi:

-

Vendi i origjinës

KINA

Risku:

Prerje

Prerje   

Pse nuk është i sigurt ky produkt:

Produkti nuk përputhet me kërkesat sipas legjislacionit nw fuqi VKM Nr.262/2013 “ Për sigurinë Lodrave” dhe standardit pwrkatws SSH EN 71-1 (Direktivae Sigurisë së Lodrave dhe standardit Evropian përkatës EN 71-1 + A3 : 2014,

Loder me forma/pika/anesore te mprehta

Përshkrimi i produktit:


Lodër plastike me mekanizëm rrotullues mbi 3 vjec

Pse nuk është i sigurt ky produkt:


Produkti nuk përputhet me kërkesat sipas legjislacionit nw fuqi VKM Nr.262/2013 “ Për sigurinë Lodrave” dhe standardit pwrkatws SSH EN 71-1 (Direktivae Sigurisë së Lodrave dhe standardit Evropian përkatës EN 71-1 + A3 : 2014,

Loder me forma/pika/anesore te mprehta

Përshkrimi i produktit:


Lodër plastike me mekanizëm rrotullues mbi 3 vjec

Masat e marra:


Ndalim i perhershëm e tregtimit/Kthim i produktit nga konsumatori i fundit/Lajmërim i konsumatorit/shkatwrrim i produktit

Instruksionet për konsumatorëtMasat e marra:


Në rast se konsumatori ka blerë një produkt të tillë duhet ta kthejë pranë pikës së blerjes dhe mund të kërkoj rimbursimin sipas vlerës.Ndalim i perhershëm e tregtimit/Kthim i produktit nga konsumatori i fundit/Lajmërim i konsumatorit/shkatwrrim i produktit

Njoftuar nga:


Bosnje-Hercegovinë