Modeli / N.o artikullit/ Barkod:

-

Marka e produktit:

-

Prodhuesi:

-

Vendi i origjinës

Kina

Risku:

Kimik

Kimik   

Pse nuk është i sigurt ky produkt:

Produkti nuk përputhet me kërkesat sipas legjislacionit në fuqi VKM Nr.262/2013 “ Për sigurinë Lodrave” (Direktivae Sigurisë së Lodrave 28/2009 EC)VKM Nr. 319, datë 15.5.2019 “Për kufizimet për prodhimin, vendosjen në treg dhe përdorimin e disa Kimikateve dhe artikujve të caktuar të rrezikshëm”( REACH Regulation(EC) n.1907/2006(REACH))

Materiali plastik i produktit përmban një sasi të tepërt të ftalateve perkatesisht vlerat e matura DEHP 46.3% nga<0.1 %e lejuar(fytyra e kuklles) DINP 0.621% nga<0.1% (fytyra e kukulles) . Ftalatet mund të dëmtojnë shëndetin e fëmijëve, duke shkaktuar dëme në sistemin riprodhues

Përshkrimi i produktit:


Lodër plastike në formën e një kukulle, me veshje tekstil.

Pse nuk është i sigurt ky produkt:


Produkti nuk përputhet me kërkesat sipas legjislacionit në fuqi VKM Nr.262/2013 “ Për sigurinë Lodrave” (Direktivae Sigurisë së Lodrave 28/2009 EC)VKM Nr. 319, datë 15.5.2019 “Për kufizimet për prodhimin, vendosjen në treg dhe përdorimin e disa Kimikateve dhe artikujve të caktuar të rrezikshëm”( REACH Regulation(EC) n.1907/2006(REACH))

Materiali plastik i produktit përmban një sasi të tepërt të ftalateve perkatesisht vlerat e matura DEHP 46.3% nga<0.1 %e lejuar(fytyra e kuklles) DINP 0.621% nga<0.1% (fytyra e kukulles) . Ftalatet mund të dëmtojnë shëndetin e fëmijëve, duke shkaktuar dëme në sistemin riprodhues

Përshkrimi i produktit:


Lodër plastike në formën e një kukulle, me veshje tekstil.

Masat e marra:


Bllokim dhe shkaterrim

Instruksionet për konsumatorëtMasat e marra:


Në rast se konsumatori ka blerë një produkt të tillë duhet ta kthejë pranë pikës së blerjes dhe mund të kërkoj rimbursimin sipas vlerës.Bllokim dhe shkaterrim

Njoftuar nga:


Mali i zi