Drejtoria e Mbikëqyrjes së Produkteve

Drejtoria e Mbikëqyrjes së Produkteve (DMP) ka si qëllim të sigurojë zbatimin e legjislacionit nga subjektet mbi të cilat vepron ky ligj, në përputhje me procedurat e kryerjes së inspektimit. Kontrollon zbatimin e kritereve dhe kushteve nga subjektet që ushtrojnë veprimtari në sektorët e produkteve elektrike, mekanike dhe qelqit, këpucëve, devergjentëve/sigurisë së produkteve, në përputhje me dispozitat e këtij ligji, akteve nënligjore në zbatimin e tij dhe akteve të tjera ligjore në fuqi.