Etiketimi dhe të dhënat e përbërësve të detergjentëve

Në këtë rregull teknik do të gjeni përcaktimin e të dhënave që jepen në etiketën e vendosur në paketimin e detergjentit, që bëhet i disponueshëm për konsumatorin. Gjithashtu në këtë rregull paraqiten dhe të dhënat për përbërësit e vetë detergjentit.
Informacioni mbi detergjentët industrialë, të cilët nuk bëhen të disponueshëm për konsumatorët, është i disponueshëm në këtë rregull teknik.
Ky rregull teknik bën të qartë se kush është përgjegjës për sigurimin e informacionit në etiketë në gjuhën shqipe.
Pjesë e këtij rregulli teknik është dhe lista e substancave të cilat gjenden në detergjentët aromatikë.
Për informacione më të detajuara mbi këtë rregull teknik klikoni në linkun e mëposhtëm:

VKM nr. 669, datë 28.9.2011