Enët e thjeshta në presion

Ky rregull teknik do të zbatohet për enët e thjeshta nën presion të prodhuara në seri me karakteristikat e mëposhtme:

 1. Enët e salduara, të destinuara për tju nënshtruar një presioni të brendshëm të matjes më të madhe se 0.5 bar , të përmbajë ajër ose azot dhe të mos ketë qëllime ndezjeje.
 2. Pjesët dhe bashkimet që ndihmojnë në fortësinë e enës duhet të prodhohen prej çeliqeve cilësore jo të lidhur ose prej alumini të pastër (jo aliazh).
 3. Presioni maximal i punës së enës nuk duhet të kalojë vlerën 30 bar dhe vlera e prodhimit të këtij presioni me volumin e enës (PSxV) nuk duhet të kalojë vlerën 1000 bar.

Ky rregull përcakton kushtet e detyrueshme për vendosjen në treg të Enëve të thjeshta nën presion si dhe kërkesat thelbësore të sigurisë që duhet të përmbushin me qëllim që të sigurojë mbrojtjen e shëndetit dhe sigurinë e përdoruesve.

Në këtë rregullore do të gjeni informacion si:

 1. Bërja e disponueshme në treg dhe përdorimi
 2. Detyrimet e operatorëve ekonomikë (prodhues, importues, shpërndarës)
 3. Konformiteti i enëve kur produkti PSxV është më shumë se 50 bar.l
 4. Procedurat e vlerësimit të konformitetit
 5. Deklerata EU e konformitetit
 6. Markimi CE dhe vendosja e mbishkrimeve
 7. Miratimi i Organeve të vlerësimit të konformitetit
 8. Mbikëqyrja e tregut , kontrolli i enëve që vendosen në treg dhe procedurat e sigurisë.

 

Për informacione më të detajuara mbi këtë rregullore klikoni në linkun e mëposhtëm:          

VKM Nr. 730, datë 16.11.2022 “Për miratimin e rregullit teknik “Për enët e thjeshta nën presion ” dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara”;