General

 

Urdhër nr.52, datë 16.07.2018

Për miratimin e procedurave të hollësishme të shqyrtimit të ankimit administrativ nga Komisioni i Ankimit pranë Inspektoratit Shtetëror të Mbikeqyrjes së Tregut