I. INDUSTRIAL PROPERTY SECTOR

A. International legislation on industrial property

 

 “Konventa e Parisit për mbrojtjen e pronësisë industriale”, datë 20.03.1883

 Ligji Nr. 8992, Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në “Protokollin e Marrëveshjes së Madridit për regjistrimin ndërkombëtar të markave”, datë 30.01.2003

 Ligji Nr. 8993, “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë ne Konventën për themelimin e Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale”, datë 30.01.2003

 Ligji Nr. 9395, “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën Ndërkombëtare, ‘Për mbrojtjen e varieteteve të reja të bimëve’ “, datë 12.05.2005

 Ligji Nr. 9532, “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Traktatin e Budapestit për njohjen ndërkombëtare të depozitimit të mikroorganizmave, për qëllime të procedurës së patentave”, datë 15.05.2006

 Ligji Nr. 10179 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Konventën e Patentave Europiane”, datë 29.10.2009

  Ligji Nr. 10180, “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Marrëveshjen për të Drejtën e Patentave të Organizatës Botërore të Pronësisë Intelektuale (WIPO)”, datë 29.10.2009

 Ligji Nr. 118, “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Marrëveshjen e Londrës për zbatimin e Nenit 65 të Konventës për Patentat Europiane”, datë 18.04.2013

B. Albanian legislation on industrial property

 

 Ligji Nr. 9947, “Për pronësinë industriale”, datë 07.07.2008

 Ligji Nr. 10/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9947, datë 7.7.2008 ‘Për pronësinë industriale’ ”, datë14.02.2013

 Ligji Nr. 55/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9947, datë 7.7.2008, ‘Për pronësinë industriale’, të ndryshuar”, datë 29.05.2014

 Ligji Nr. 17/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9947, datë 7.7.2008, ‘Për pronësinë industriale’, të ndryshuar”, datë16.02.2017

 Ligji Nr. 10/2013, “Për pronësinë industriale”, datë 14/02/2013 – version i përditësuar

 VKM Nr. 1705, “Për miratimin e rregullores ‘Për regjistrimin e Treguesve Gjeografikë’,
i ndryshuar”, datë 29.12.2008

 VKM Nr. 1706, “Për miratimin e Rregullores për Regjistrimin e Markave Tregtare dhe të Shërbimit, i ndryshuar”, datë 29.12.2008

 VKM Nr. 1707, “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.1707, datë 29.12.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores “Për lëshimin e patentave për shpikjet dhe modelet e përdorimit”, të ndryshuar”, datë 29.12.2008

 VKM Nr. 381, “Për miratimin e Rregullores ‘Për regjistrimin e disenjove industriale’ “, datë 08.04.2009

 VKM Nr. 618, “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.1707, datë 29.12.2008 të Këshillit të Ministrave ‘Për miratimin e rregullores për lëshimin e patentave për shpikjet dhe modelet e përdorimit’ “, datë 07.09.2011

 VKM Nr. 527, ” Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Pronësinë Intelektuale, 2016-2020″, datë 20.07.2016