Information Materials

Këshilla për sigurinë e produkteve të kujdesit për fëmijë

Paralajmerimet, të formuluara në gjuhën shqipe, në mënyre të qartë dhe lehtësisht të kuptueshme, për risqet që mund të paraqesë produkti

Për përputhshmërinë elektromagnetike të pajisjeve

Përputhshmëria elektromagnetike është aftësia e pajisjes për të funksionuar kënaqshëm në mjedisin e saj elektromagnetik, pa paraqitur creegullime elektromagnetike që mund të dëmtojnë funksionimin e pajisjeve të tjera në këtë mjedis.

Siguria e ashensorëve

Kjo broshurë jep informacion mbi përgjegjësitë dhe detyrat e operatorëve ekonomike dhe organeve të miratura, për të garantuar sigurinë e ashensorëve dhe komponentëve të tyre të sigurisë….

Për sigurinë e lodrave

Lodrat përbejnë një kontribut thelbësor në zhvillimin fizik dhe mendor të fëmijëve. Në Shqipëri cdo vit importohen mesatarisht rreth 1500 ton londra, me një vlerë rreth 950 milion lekë…

Për sigurinë e detergjentëve

Tregtimi i detergjentëve në Shqipëri zë një pjesë të rëndësishme në tregun e produkteve që konsumohen cdo ditë.

Për sigurinë e pajisjeve elektrike të tensionit të ulët

Pajisjet elektrike janë shumë të rendesishme në jetë e përditshme. Më shumë se një shekull pas shfaqjes së tyre, ato vazhdojnë të zhvillohen me shpejtësi dhe të sjellin përfitime të reja për shoqërinë.

Siguria e ashensorëve prek çdo ditë sigurinë e jetës tonë

Ashensorët janë mjeti më i përdorur për transportin vertikal në botën e sotme sepse ofrojnë lehtësi nga një kat i ndërtesës në tjetrin.

Siguria është e para

Siguria është e para. Fëmijët mësojne duke luajtur. Lodrat përbëjnë një kontribut thelbësor në zhvillimin e tyre.