REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË

INSPEKTORATI SHTETËROR I MBIKËQYRJES SË TREGUT

Nr.

Data   e regjistrimit të kërkesës

Objekti

Data e kthimit të   përgjigjes

Statusi i   kërkesës

Tarifa

1

27.04.2017

Për mbrojtjen e markës së regjistruar pranë DPPI (inspektim në mbështetje të procedurave të parashikuara në ligjin 10433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”)

23.06.2017

Përfunduar

0

2

25.05.2017

Për mbrojtjen e markës së regjistruar në  fushën e detergjenteve pranë DPPI

12.06.2017

Përfunduar

0

3

14.06.2017

Për trajtimin e refuzimit të njohjes së markës së Kantinave të Pijeve

02.10.2017

Përfunduar

0

4

21.11.2017

Për verifikim dhe informim

08.01.2018

Përfunduar

0

5

28.12.2017

Mungesa e Inspektimit për vitin 2017

15.01.2018

Përfunduar

0

6

05.01.2018

 Pirateria Online, (inspektim në mbështetje të procedurave të parashikuara në ligjin 10433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”)

26.02.1018

Përfunduar

0

7

27.02.2018

Platforma e Bashkëqeverisjes, mbrojtje e të  drejtë së  konsumatorit

01.03.2018

Përfunduar

0

8

06.03.2018

Pirateria Online, (inspektim në mbështetje të procedurave të parashikuara në ligjin 10433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”)

06.04.2018

Përfunduar

0

9

26.03.2018

Fotokopje e Librit,  (inspektim në mbështetje të procedurave të parashikuara në ligjin 10433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”)

30.03.2018

Përfunduar

0

10

04.04.2018

Fotokopje e Librit, (inspektim në mbështetje të procedurave të parashikuara në ligjin 10433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”)

05.04.2018

Përfunduar

0

11

06.04.2018

Fotokopje e Librit, (inspektim në mbështetje të procedurave të parashikuara në ligjin 10433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”)

10.04.2018

Përfunduar

0

 

10.04.2018

Për mbrojtjen e markës së regjistruar pranë DPPI

11.05.2018

Përfunduar

0

12

12.04.2018

Kërkesë për informacion lidhur me instalimin e ashensorit

12.04.2018

Përfunduar

0

13

23.04.2018

Riprodhim Libri, (inspektim në mbështetje të procedurave të parashikuara në ligjin 10433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”)

02.05.2018

Përfunduar

0

14

11.05.2018

Kërkesë për mbrojtjen e të drejtës së konsumatorit

15.05.2018

Përfunduar

0

15

23.05.2018

Shkelje e markës tregtare të  regjistruar pranë  DPPI (inspektim në mbështetje të procedurave të parashikuara në ligjin 10433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”)

13.06.2018

Përfunduar

0

16

24.05.2018

Kërkesa për verifikim lidhur me tregtimin e markave të  mirënjohura në dyqane (inspektim në mbështetje të procedurave të parashikuara në ligjin 10433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”)

14.06.2018

Përfunduar

0

17

12.06.2018

Konkurrencë e pandershme lidhur me përdorimin e emrit tregtar të  regjistruar, Platforma e Qeverisjes

18.06.2018

Përfunduar

0

18

06.06.2018

Kërkesë për informacion lidhur me numrin e ashensorëve dhe matësve të ujit

7.06.2018

Përfunduar

0

19

07.06.2018

Kërkesë për informacion lidhur me shkelje të  drejtave të  markës së  regjistruar në  fushën e detergjenteve

7.06.2018

Përfunduar

0

20

04.09.2018

Kërkesë për marrjen e masave për respektimin e të drejtës se markës

11.09.2018

Përfunduar

0

21

09.09.2018

Kërkesë lidhur me trajtimin e çështje inspektimi në fushën e të drejtave të autorit

14.09.2018

Përfunduar

0

22

10.09.2018

Kërkese për marrjen e masave për respektimin e te drejtës se markës

18.08.2018

Përfunduar

0

23

12.09.2018

Kërkesë për informim lidhur me procedurën e ankimit

14.09.2018

Përfunduar

0

24

28.09.2018

Kërkesë për veprim për respektimin e të drejtës së markës

3.10.2018

Përfunduar

0

25

08.10.2018

Mbrojtja e konsumatorit lidhur me pajisjet elektrike  (inspektim në mbështetje të procedurave të parashikuara në ligjin 10433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”)

 

Përfunduar

0

26

23.10.2018

Kërkesë për dokumentacion ne sektorin e sigurisë së produkteve

18.10.2018

Përfunduar

0

27

23.10.2018

Kërkesë për dokumentacion në sektorin e detergjentëve

8/11/2018

Përfunduar

0

28

01.11.2018

Kërkesë informacioni ne sektorin e sigurisë së produkteve

2.11.2018

Përfunduar

0

29

11.11.2018

Kërkesë për informacion lidhur me shkelje të  drejtave të  markës së regjistruar, Portali i Bashkëqeverisjes

15.11.2018

Përfunduar

0

30

01.11.2018

Kërkim informacioni në Drejtorinë e Sigurisë së produkteve

02.11.2018

Përfunduar

0

31

13.12.2018

Kërkesë për inspektim të zbatimit të kërkesave të detyrueshme ligjore në mbrojtje të konsumatorit

21.01.2019

Përfunduar

0

 

    32

04.01.2019

Percillet për kompetencë një ankesë konsumatore

18.01.2019

Përfunduar

         0

33

12.02.2019

Kërkesë për informim në lidhje me programet kompjuterike

13.02.2019

Përfunduar

0

34

01.02.2019

Kërkesë për informacion mbi inspektimin, Sektori i Produkteve Elektrike

01.02.2019

Përfunduar

 

0

35

09.02.2019

Kërkesë për informacion mbi inspektimin, Sektori i Produkteve Elektrike

09.02.2019

Përfunduar

0

36

12.02.2019

Kërkesë për informacion, Sektori i të Drejtave të Autorit

13.02.2019

Përfunduar

0

37

04.03.2019

Kërkesë informimi për miratim në lidhje me kërkesën për shtyrje inspektimi, Sektori i Produkteve Elektrike

05.03.2019

Përfunduar

0

38

20.03.2019

Kërkesë për informacion lidhur me shkresën nr.551 prot datë 21.03.2019, Sektori i së Drejtës së Autorit

27.03.2019

Përfunduar

0

39

26.03.2019

Kërkesë për informacion, Sektori i së Drejtës së Autorit

27.03.2019

Përfunduar

0

40

27.03.2019

Kërkesë për informacion mbi inspektimin, Sektori i Produkteve Elektrike

27.03.2019

Përfunduar

0

41

09.04.2019

 

Kërkesë për informacion, Sektori i Produkteve Elektrike 

11.04.2019

Përfunduar

0

42

11.04.2019

Kërkesë për informacion mbi inspektimin, Sektori i Produkteve Elektrike

11.04.2019

Përfunduar

0

43

12.04.2019

Kërkesë informimi për dorëzim dokumentacioni, Sektori i së Drejtës së Autorit

12.04.2019

Përfunduar

0

44

17.04.2019

Kërkesë informimi, Sektori i së Drejtës së Autorit

19.04.2019

Përfunduar

0

45

19.04.2019

Kërkesë informimi, Sektori i së Drejtës së Autorit

30.04.2019

Përfunduar

0

46

25.04.2019

Kërkesë informimi për dorëzim dokumentacioni, Sektori i së Drejtës së Autorit

30.04.2019

Përfunduar

0

47

26.04.2019

Kërkesë për asistencë teknike dhe ligjore,

Sektorit Qelq/Kepucë/Detergjent/Siguria e Produkteve

26.04.2019

Përfunduar

0

 

 

 

48

12.09.2019

Kërkesë për informacion rreth kompetencave të Sektorit të Pronësisë Industriale

06.10.2019

Përfunduar

0

49

08.10.2019

Kerkese per sqarimin e Ligjit per mbrojtjen e konsumatorit 

04.11.2019

Përfunduar

0

50

14.10.2019

Konsiderata dhe sugjerime rreth VKM së miratuar nga Këshilli i Ministrave në datë 02.10.2019, e cila ndryshon VKM 1056, dt.23.12.2015

23.10.2019

Përfunduar

0

 

Koordinator Për të Drejtën e Informimit

Aulona Lleshi