Hyrje

Drejtoria e pronesise industrial dhe intelektuale (DPII) ka si qellim te siguroje legjislacionin e Pronesise Industriale dhe Intelektuale nga subjektet mbi te cilat vepron ky ligj, ne perputhje me procedurat e kryerjes se inspektimit. Kontrollon zbatimin e kritereve dhe kushteve nga subjektet qe ushtrojne veprimtari industrial dhe intelektuale, ne perputhje me dispozitat e ketij ligji, akteve nenligjore ne zbatim te tij dhe akteve te tjera ligjore ne fuqi.
Sektori I Pronesise Industriale

  1. Inspektimi I strukturave qe kryejne veprimtari te pronesise Industriale sipas planit te parashikuar vjetor ne bashkepunim me struktura te tjera inspektuese.
  2. Menaxhimi I riskut te sherbimeve qe bejne pjese nen pergjegjesine e ISHMT-se
  3. Trajton ankesat ndaj subjekteve qe ushtrojne veprimtari te Pronesise Industriale , te marra drejteperdrejte ose te percjella nga cdo institucion tjeter apo individ dhe merr vendim.

Sektori i te Drejtes se Autorit

  1. Inspektimi I strukturave qe kryejne veprimtari ne fushen e te drejtave te autorit dhe te drejtave te tjera te lidhura me to sipas planit te parashikur vjetor dhe ne bashkepunim me struktura te tjera inspektuese.
  2. Menaxhimi I riskut te sherbimeve qe bejne pjese nen pergjegjesine e ISHMT-se;
  3. Trajton ankesat ndaj subjekteve qe ushtrojne veprimtari te Pronesise Intelektuale te marra drejteperdrejte ose te percjella nga cdo institucion tjeter apo individ dhe merr vendim.