II. Legjislacioni shqiptar për pronësinë industriale

  Ligji Nr. 9947, “Për pronësinë industriale”, datë 07.07.2008
  Ligji Nr. 10/2013 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9947, datë 7.7.2008 ‘Për pronësinë industriale’ ”, datë14.02.2013
  Ligji Nr. 55/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9947, datë 7.7.2008, ‘Për pronësinë industriale’, të ndryshuar”, datë 29.05.2014
  Ligji Nr. 17/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9947, datë 7.7.2008, ‘Për pronësinë industriale’, të ndryshuar”, datë16.02.2017
  Ligji Nr. 10/2013, “Për pronësinë industriale”, datë 14/02/2013 – version i përditësuar
  VKM Nr. 1705, “Për miratimin e rregullores ‘Për regjistrimin e Treguesve Gjeografikë’, i ndryshuar”, datë 29.12.2008
  VKM Nr. 1706, “Për miratimin e Rregullores për Regjistrimin e Markave Tregtare dhe të Shërbimit, i ndryshuar”, datë 29.12.2008
  VKM Nr. 1707, “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.1707, datë 29.12.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullores “Për lëshimin e patentave për shpikjet dhe modelet e përdorimit”, të ndryshuar”, datë 29.12.2008
  VKM Nr. 381, “Për miratimin e Rregullores ‘Për regjistrimin e disenjove industriale’ “, datë 08.04.2009
  VKM Nr. 618, “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr.1707, datë 29.12.2008 të Këshillit të Ministrave ‘Për miratimin e rregullores për lëshimin e patentave për shpikjet dhe modelet e përdorimit’ “, datë 07.09.2011
  VKM Nr. 527, ” Për miratimin e Strategjisë Kombëtare për Pronësinë Intelektuale, 2016-2020″, datë 20.07.2016