Legjislacioni i fushës

 

Inspektorati i Tregut

Kjo faqe është krijuar me mbështetjen e Qeverisë Gjermane, projekti i GIZ: Mbështetje për përafrimin e legjislacionit ekonomik dhe tregtar me acquis e BE-së.
Copyright 2017 Inspektorati i Tregut | Designed By CDS Partners