VITI 2021

Nr.

Rendor

Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e   përgjigjes Përgjigje Mënyra përfundimit të kërkesës Tarifa
01 28.01.2021

Pershendetje,

Valle kujt duhet ti drejtohemi kur na cungohen te drejtat tona, nga subjektet qe na ofrojne sherbimin IPTV, kompania X qe kemi lidhur kontraten nuk na i sjell te plota kanalet tv per te cilat paguajme sipas kontrates qe kemi lidhur, me pretendimin se eshte faji i X qe nuk jane te plota.

Mos valle eshte faji yne qe i paguajme keta hajdute?

Apo eshte faji yne qe kemi lindur ne Shqiperi e nuk di ku ta kerkosh te drejten? Ne se nuk eshte kompetence e Institucionit tuaj, mund te me thoni kujt duhet ti drejtohem?

 

01.02.2021 Ne lidhje me ankesën tuaj drejtuar ISHMT-se ju sqarojme qe asnje nga nenet per te cilat ISHMT eshte pergjegjese ne Ligjin 9902/2008 “Per mbrojtjen e konsumatorit” nuk mbulon ankesen tuaj, keshtu qe zgjidhja e saj nuk eshte kompentence e Inspektoratit Shteteror te Mbikeqyrjes se Tregut. Megjithate ju informojme qe referuar Ligjit 9902/2008 “Per mbrojtjen e konsumatorit” ankesen tuaj mund ta adresoni tek Komisionit te Mbrojtjes se Konsumatorit ne Ministrine e Financave dhe Ekonomise, gjithashtu edhe tek Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA) . E plotë 0
02 05.02.2021 Duke ju kerkuar ndjese per shqetesimin, do ju lutesha per nje informacion ne lidhje me etiketimet e produkteve si facoleta, letra higjenike, leter alumini per ushqimet dhe cdo produkt tjeter te kesaj kategorie, a ka nevoje te vendoset etikete dhe perkthim ne gjuhen shqipe? 12.02.2021 Per te gjitha produktet jo ushqimore, informacionet qe duhet te permbaje produkti dhe vendosja e tij ne gjuhen shqipe, percaktohen ne Ligj nr.10480, date 17.11.2011”Per Sigurine e Pergjithshme te Produkteve Joushqimore” i ndryshuar (Neni 3 paragraf 2, Neni 4, Neni 6). Gjithashtu dhenia e informacionit per mallin dhe etiketimi ne gjuhen shqipe, per te gjitha produktet qe behen te disponueshem per konsumatorin, eshte detyrim qe percaktohet ne Ligj nr. 9902 date 17.04.2008, i ndryshuar” Per mbrojtjen e konsumatorit”(Neni 7,Neni 8). Persa i perket produkteve si fazoletat, letrat higjenike, te cilesuara si produkte ne kontakt me lekuren, ne momentin qe ato kane permbajtje te substancave aromatizuese, prania e ketyre substancave e ben kete produkt te perfshire ne grupin e produkteve kozmetike. Etiketimi dhe informacioni qe duhet te permbajne keto produkte percaktohen ne ligj nr. 26/2017” Per produktet kozmetike si dhe akteve ligjore ne zbatim te tij. Per produktet si letra alumini per mbeshtjelljen e ushqimit, te cilesuara si produkte ne kontakt me ushqimin, etiketimi dhe informacioni qe duhet te permbaje produkti percaktohet ne kuadrin ligjor per ushqimin ku perfshihet ligj nr.9863, date 28.1.2008”Per ushqimin” i ndryshuar si dhe aktet nenligjore ne zbatim te tij ku mund te permendim Udhezimin nr.15 date 13.12.2012 “Per materialet dhe artikujt ne kontakt me ushqimin”. Kontrolli i zbatimit te ketyre kritereve eshte kompetence e Agjencise Kombetare te Ushqimit. E plotë 0
03 11.02.2021

Pershendetje Znj. ———

Duke ju kerkuar ndjese per shqetesimin, do t’ju lutesha per nje informacion ne lidhje me etiketimet e produkteve si farcoleta,letra higjenike, leter alumini per ushqimet dhe cdo produkte tjeter te kesaj kategorie, a kane nevoje tju vendoset etikete dhe perkthim ne gjuhen shqipe?

18.02.2021

Pershendetje,

Referuar e-mailit tuaj dërguar ISHMT-së, datë 05.02.2021 ju informojmë si më poshtë:

Per te gjitha produktet jo ushqimore, informacionet që duhet të përmbajë produkti dhe vendosja e tj ne gjuhen shqipe, përcaktohen në Ligjin nr. Nr.10 480, datë 17.11.2011, “Për Sigurinë e Pergjithshme te

Produkteve Joushqimore” i ndryshuar (Neni 3/parag.2, Neni 4, neni 6).

Gjithashtu dhënia e informacionit për mallin dhe etiketimi në gjuhën shqipe, për të gjitha produktet qe behen te disponueshem për konsumatorim, është një detyrim që përcaktohet edhe në Ligjin nr.9902 date 17.04.2008, i ndryshuar “Për mbrojtjen e konsumatorit” (Neni 7, Neni 8)

Për sa i përket produkteve si fazoletat, letrat higjenike, të cilësuara si produkte në kontakt me lëkurēn, në momentin qe ato kanë permbajtje të substancave aromatizuese, prania e këtyre substancave e ben kete produkt të përfshihet në grupin e produkteve kozmetike. Etiketimi dhe informacioni që duhet të përmbajnë kēto produkte përcaktohen ne Ligjin Nr. 26/2017 “Për produktet kozmetike” si dhe akteve nënligjore në zbatim të tij.

Per produktet si letrat alumini për mbështjelljen e ushqimit, të cilësuara si produkte në kontakt me ushqimin, etiketimi dhe informacioni që duhet të përmbajë produkti përcaktohet në kuadrin ligior për ushqimin ku përfshihet Ligji Nr.9863, datë 28.1.2008 ‘Per ushqimin”, i ndryshuar, si dhe akte nënligjore në zbatim të tij ku mund të përmendim për produktet që ju jeni interesuar Udhëzimin Nr. 15, datë 13.12.2012 “Për materialet dhe artikujt në kontakt me ushqimin”. Kontrolli i zbatimit të këtyre kritereve është kompetence e Agjencisë Kombëtare të Ushqimit.

Duke ju falenderuar per bashkëpunimin

E plotë 0
04 01.03.2021

Kompania ne fjale operon ne fushen e pajisjeve  Elektrike. Kryesisht ne prodhim/asamblim gjeneratoresh,stabilizatoresh,UPS,sisteme panelesh diellore…etj

Pervec prodhimit pjese e aktivitetit tone eshte edhe shitja ,instalimi dhe mirembajtja e ketyre produkteve.

Kompania e cila prodhon dhe shet keto pajisje Elektrike(pervec Shqiperise)

Duke pare aktivitetin e kompanise  kerkohet  nga Institucioni nese do munde te na sugjeronit certifikime te cilat ju sherbeni qe munde na vine ne ndihme apo mbeshtesin aktivitetin e kompanise.

Nese do ishte e mundur te dergoni nje liste te certifikimeve te cilat ju I shihni si te arsyeshme per tu pasur per kete lloj aktiviteti.

02.03.2021

Inspektorati Shteteror i Mbikeqyrjes se Tregut eshte institucioni pergjegjes per sigurine e produkteve jo ushqimore qe vendosen ne treg, ku perfshihen edhe produktet per te cilat ju jeni te interesuar.

Sa i perket kerkesave te mbikeqyrjes se tregut te gjitha keto produkte duhet te jene te markuara sakte me markimin CE, te shoqerohen nga deklarata perkatese e konformitetit dhe sipas kerkeses te veihet ne dispozicion dokumentacioni teknik i tyre.

Inspektorati Shteteror i Mbikeqyrjes se Tregut eshte institucion ligj zbatues dhe nuk ofron sherbime apo certifikime per keto produkte.

E plotë 0
05 06.03.2021

Denoncim!

Besoj se jeni mirë !

Kam problem me nje adres e cila tregeton gjësende online ! Kam porositur disa rroba dhe mê marreveshje nese nuk me bejne ti bëje ndrim dhe ta paguaj posten!

Vlera e ketyre ishte diku 90 e ca euro!

Tani kjo adres me fut bllok dhe nuk me lajmerohet!

09.03.2021

Pershendetje ——-,

Ne lidhje me ankesen tuaj derguar ne e-mail e 1SHMT-së, ju informojmë se në këtë rast kemi të bejme me kontratat në largësi dhe në bazë të Ligjit 9902/2008 “Për mbrojtjen e konsumatorëve” (LMK), të ndryshuar, qe i perkasin neneve 36 dhe 37, kontrolli i zbatueshmerisë së tyre nuk eshtë në kompetencën e ISHMT-së (Neni 51 i LMK) por është në kompetencën e Komisionit të Mbrojtjes së Konsumatoréve (Neni 52) ne Ministrine e Financave dhe Ekonomise (linku http://kmk.financa.gov.al/).

Ju falenderoj,

E plotë 0
06 30.3.2021 Institucioni i Avokatit te Popullit, ne funksion te ushtrimit te kompetencave kushtetuese dhe ligjore, per mbrojtjen e te drejtave, lirive dhe interesave te ligjshme te shtetasve nga veprimet apo mosveprimet e organeve te administrates publike, duke marr shkas nga njoftimet ne media lidhur me skandalin e ndodhur ne nje laborator privat per moskryerjen e sakte te analizave laboratorike, ka ndermarre per shqyrtim rastin me iniciative…..Sa, mesiper lutemi na informoni nese jeni njohur me problematiken e rastit, monitorimet qe mund te kryeni, masat e marra si dhe cdo lloj informacioni qe ka te beje me rastin te cilat jane ne kompetencen tuaj.Lutemi rasti te trajtohet me prioritet dhe te orientohet problematika duke synuar zgjidhjen dhe marrjen e masave per kete problematike. 01.04.2021 Ne pergjigje te kerkeses suaj ju bejme me dije si vijon: ISHMT eshte krijuar me VKM nr.36 date 20.01.2016” Per krijimin, organizimin dhe funksionimin e Inspektoratit Shteteror te Mbikeqyrjes se Tregut” ka per mision garantimin e sigurise se produkteve per konsumatoret, te vendosura ne treg dhe ne sherbim/ne perdorim, nepermjet aktiviteteve mbikeqyrese sipas legjislacionit perkates ne fuqi. Monitorimi dhe kontrolli i laboratoreve testues apo kalibrues eshte jashte fushes se pergjegjesise dhe kompetencave te ISHMT E Plotë 0
07 13.04.2021 Kompania eshte e interesuar te njihet nga ISHMT, se cilat jane sinjalistikat e detyrueshme qe duhet te vendosen ne ashensor, si njoftim, parandalim dhe komunikim me perdoreuesit e ashensorit 14.4.2021

Në përgjigje të kërkesës suaj për informacion në lidhje me sinjalistikën e detyrueshme që duhet të vendoset te ashensorët ju bëjmë me dije sa vijon: Në zbatim të VKM Nr 1056 datë 23.12.2015 Për miratimin e rregullit teknik “Për sigurinë e ashensorëve në përdorim”

Personi përgjegjës siguron që ashensori është i markuar qartësisht dhe në mënyrë të paheqshme me të dhënat e mëposhtme:

a) emrin dhe adresën e instaluesit (nëse nuk ekziston pronari i ndërtesës);

b) markimin CE (për ashensorët e rinj);

c) emërtimin e serive ose tipin;

d) numrin serial (nëse ka);

e) vitin e instalimit;

f) të dhënat e personit që duhet kontaktuar në rast të një problemi.

 

Gjithashtu

Personi përgjegjës për ashensorin siguron që në çdo kabinë është vendosur një pllaketë lehtësisht e dukshme me përshkrimet e mëposhtme:

a) ngarkesa nominale në kg;

b) numri maksimal i njerëzve që mund të transportohen;

c) data e inspektimit periodik parandalues të fundit dhe e organit të miratuar përkatës, përfshirë numrin e tij të identifikimit;

ç) data e inspektimit periodik parandalues të ardhshëm; dhe

d) çdo instruksion tjetër përkatës sipas përcaktimit në rregullin teknik për ashensorët

E plotë 0
08 09.05.2021

Komisioni i Mbrojtjes së Konsumatorěve (KMK), në zbatim të Ligjit nr. 9902, datë 17.04.2008

“Për mbrojtijen e konsumatorëve”, i ndryshuar, ju bën me dije se: Ne mbledhjen e datës 19.04.2021, ka marrë në shqyrtim ankesën e paraqitur konsumatorja ____kundrejt subjektit _________” në Qendren Tregtare TEG.Ankesa konsiston në pretendimin për praktike të padrejtë tregtare, në lidhje me mos kthimin e mallit me të meta. (bashkëngjitur ankesa). Komisioni, mbas vlerësimit të çështjes, duke konsideruar që malli është brenda periudhës së garancisë, në bazë të pikës 1 ë nenit 51 të Ligiit nr. 9902, dt.17.04.2008 Për mbrojitjen e konsumatorëve”, i ndryshuar, si dhe pikave 4 dhe 5, të VKM nr. 1444, dt.22.10.2008, “Për mënyrěn e funksionimit e të pagesës së anëtarëve të Komisionit të Mbrojtjes së Konsumatorēve, si dhe përcaktimin e procedurave të vlerësimit të shkeljeve”, ju përcjell për kompetencë ankesën e Sipërpërmendur.

Për sa më sipër, lutemi nga ana juaj njoftimin e KMK për trajtimin apo zgjidhjen e ankesës.

Duke ju falenderuar për bashkëpunimin

11.05.2021

Referuar ankesës konsumatore të përcjellë për kompetencë nga ana Juaj, administruar prane

ISHMT Nr.Prot.565/7, datë 29.04.2021, ju bëjmë me dije se e njëjta ankesë kundrejt subjektit është depozituar mëherët nga konsumatorja përkatësisht më datë 11.03.2021 nëpërmjet adresës zyrtare të ISHMT, info@ishmt.gov.al.

Pas marrjes në shqyrtim të kësaj ankese administruar me Nr. Prot 565, datë 11.03.2021, ISHMT autorizoi nisjen e një procesi inspektimi pranë subjektit “———” me

NIPT:———, bazuar në nenin 25 të Ligjit Nr.10433/2011 “Për inspektimin në RSH mbi bazën e infomacionit të marrë pasi krijohet dyshimi i arsyeshëm për shkelje të kërkesave ligiore nga subjekti., konkretisht Nenit 31, 30 të Ligjit Nr.9902/2008 “Për mbrojtjen e Konsumatorëve'”

Grupi i inspektimit mbajti pranë subjektit procesverbalin e inspektimit sipas të cilit u la në dispozicion afati për të paraqitur pranë

ISHMT prova faktike për mospërputhshmërinë e vërejtur apo vendosjen e marrèveshjes me konsumatorin nëpërmjet zëvendësimit të produktit, alternativave tëtjera nëë përputhje me legjislacionin në fuqi apo të rëna dakort midis të dyja palëve.

Subjekti brenda afatit të përcaktuar arriti një marrëveshje me konsumatorin duke marrë përsipër dëmshpërblimin e konsumatorit nëpërmjet zëvendësimit me një artikull tjetër me të njëjtën vlerë monetare, të përzgjedhur nga konsumatori.

Bashkëlidhur kopje e marrëveshjes së vendosur midis shitësit dhe klientit.

Duke Ju falënderuar për bashkëpunimin,

E plotë 0
             
09 19.05.2021

Doja tju beja me dije se me daten 17/05/21 nepermjet aplikacionit instagram tek faqja me adrese ne Bilisht me numer telefoni _____ kam bere porosine e 2 kompleteve sportive me vlere 6300 leke. Me daten 18/05/2021 nepermjet kompanise postare Adex me eshte bere dorezimi i pakos me numer 3722896 ku pasi e hapa konstatova qe mallrat jane totalisht te falsifikuara.

Shpresoj shume qe ky informacion tju sherbeje dhe qe ky raportim te sherbeje per te shpetuar te tjere qytetare qe mund te mashtrohen nga kjo faqe.

 

21.05.2021 Përsa i përket shqetësimit tuaj, ju bëjmë me dije se ISHMT, Drejtoria e Pronësisë Intelektuale, Sektori I Pronësisë Industriale, ka kompetencë mbikëqyrjen e tregut të brendshëm në lidhje me respektimin e të drejtave të Pronësisë Industriale në bazë të kërkesë/ankesave të pronarëve të markave tregtare, patentave për shpikje, disenjove industriale dhe treguesve gjeografikë, sipas parashikimeve të nenit 188, të ligjit 9947 “Për Pronësinë Industriale” (I ndryshuar). Në kuptim të këtij ligji kjo është e drejtë ekskluzive që u njihet vetëm pronarëve dhe mbajtësve të të drejtave, duke qenë se jemi përballë konflikteve të të drejtave private mbi pronësinë intelektuale. Gjithashtu, përsa I përket subjektit te referuar nga ju, ISHMT nuk ka kompetencë ligjore që parashikon kryerjen e inspektimeve në lidhje me tregtinë on-line. Nga sa më sipër, ju këshillojmë që shqetësimin tuaj si konsumator për mallra jokonform cilësisë, mund ta drejtoni pranë Komisionit të Mbrojtjes së Konsumatorit, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Tel: +355 42278109, E-mail:kmk@financa.gov.al. E plotë 0
10 28.05.2021

Përshëndetje,

Unë jam drejtuar tek ju nga ambasada juaj në Greqi.

Emri im është —————– dhe kompania ime është e interesuar të eksportojë detergjentë në ShqipëriDetergjentët tanë janë kryesisht produkte pastrimi të përdorura: në industrinë ushqimore, mikpritje (p.sh. hotele, restorante etj.) dhe lavanderi profesionale.

31.05.2021

Përshëndetje,

Nëse kompania juaj është e interesuar të eksportojë detergjentë në Shqipëri, produktet duhet të jenë konform standardeve evropiane CLP ((EC) Nr 1272/2008) dhe rregulloreve të detergjentit ((EC) Nr 648/2004, etiketat e produkteve të përkthyera në gjuhën shqipe, SDS. (Fleta e të Dhënave të Sigurisë) për çdo produkt. Nuk eshte i nevojshem autorizim nga institucionet shqiptare per eksportin e produkteve ne Shqiperi.

E plotë 0
11 04.06.2021 Ju kontaktojme per te ditur nese mund te na ndihmoni lidhur me ashensoret nese keni te dhena sa ashensore jane ne perdorim ne tregun shqiptar, informacion lidhur me inspektimin apo informacione te tjera qe lidhen me kete teme.   Informacioni me listen e ashensoreve te regjistruar dhe ashensoret e kontrolluar nga ISHMT dhe organet e miratuara te ashensoreve.  E plotë 0
12 15.06.2021 Doja informacion ne lidhje me adresen e emailit ku duhet te raportohen te dhenat ne lidhje me cdo produkt te ri ose ekzistues nga importi (produkte te tilla si detergjent parfume etj) sepse nuk ka ne asnje faqe informacion lidhur me kete fakt. 21.6.2021 Ne lidhje me emailin e derguar, ju informojme se nuk ka asnje adrese emaili ku duhet te raportohen te dhenat per cdo produkt te ri apo ekzistues nga importi. Eshte e domosdoshme qe cdo produkt i ri apo ekzistues ne treg(detergjente) te jete ne zbatim te Ligj. Nr.10216 date 21.01.2010”Per detergjentet” dhe VKM  nr.669 date 28.09.2011”Per etiketimin dhe te dhenat e perberesve per detergjente” E plotë 0
13 21.06.2021 Kerkese per informacion nese ne institucionin Tuaj, keni pjese te administrates tuaj, ekspert te fushes per te vleresuar nese objektet qe sherbejne per argetimin e konsumatoreve ne subjektin tregtar “———–“ dhe me emer tregtar “————“ jane brenda kushteve te sigurise teknike qe garantojne shendetin dhe jeten e konsimatoreve qe i perdorin? 30.06.2021

Ne lidhje me kërkesën tuaj për informacion depozituar pranë ISHMT-së me Nr.1272 Prot datë 21.06.2021 ju informojmë se ISHMT ushtron veprimtarinë e saj në përputhje me legjislacionin për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë dhe legjislacionin e posaçëm të zbatueshëm në secilën nga fushat e inspektimit, si dhe çdo përgjegjësi tjetër të përcaktuar me ligj apo akt nënligjor.

Drejtoria e Mbikëqyrjes së Produkteve pranë ISHMT-së është përgjegjëse për inspektimin e zbatimit të kërkesave të detyrueshme ligjore në shumë fusha produktesh dhe një ndër to është inspektimi i lodrave individuale, lodrave të parqeve publike dhe private të grup moshave 0-14 vjec te cilat mbulohen nga ligji Nr. 10480/2011 “Për Sigurinë e Përgjithshme të Produkteve Joushqimore” dhe Vkm Nr. 262 datë 03.04.2013 “Për miratimin e rregullit teknik” PEr sigurinë e lodrave” dhe Vkm Nr. 383 datë 13.05.2020 “Për miratimin e listës së standartave të harmonizuara shqiptare me karakter referues për sigurinë e lodrave të vendosura në ambiente publike dhe private.

Theksojmë se ISHMT ka trupa inspektuese që ushtrojnë kontrolle për zbatueshmërinëe akteve ligjore dhe nënligjore si më lart përmendur. Gjithashtu bazuar në ligjin Nr. 10480/2011″Per Sigurinë e Pergjithshme të Produkteve Joushqimore” dhe standarteve të harmonizuara shqiptare ku ne referohemi nuk e mbulojnë një aktivitet të tillë rekreacioni dhe argetues pasi janë instalacione/montime/struktura të ndërlidhura mekanike, multifunksionale të grupmoshave të ndryshme, të dizenjuara dhe projektuara për hapësira të ndryshme të përcaktuara sipas ambjenteve ku montohen apo instalohen te cilat nuk mbulohen nga fusha e veprimtarisë së ISHMT-së.

E plotë  
14 25.07.2021 Pershendetje,une qe po ju shkruaj jam administratori i nje biznesi ne Tirane ,shpreh shqetesimin tim per kopjimin e emrit dhe markes se biznesit tone qe operojme prej 2016. Ju lutem te merni masa pasi  ky fakt eshte lehtesisht i konstatushem edhe nepermjet rrjeteve sociale dhe nepermjet vezhgimit ne terren.Ju lutem ta merni seriozisht kete kerkese ankese pasi po demtohemi nga ky fenomen! 27.07.2021 Duke shprehur konsideratën që Ju drejtuat Institucionit tonë mbi ankesën nëpërmjet postës elektronike me datë 25 Korrik 2021, Ju sqarojmë si më poshtë: Në mbështetje të nenit 188 të Ligjit Nr. 9947 datë 07.07.2008 “Për Pronësinë Industriale” (i ndryshuar), ISHMT është e detyruar të bëjë verifikimet përkatëse, nëse pronarët ose mbajtësit e të drejtave mbi objektet e pronësisë industriale, paraqesin një kërkesë ankesë për mallrat e tjera brenda tregut, të cilat cënojnë të drejtat e tyre.Për këtë arsye duhet të paraqisni pranë ISHMT, një kërkesë formale me të dhënat e mbajtësit të së drejtës duke e shoqëruar ankesën me kopje të njësuar me origjinalin të çertifikatës së Regjistrimit të Markës lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Pronësisë Industriale, si dhe listën e subjekteve që cënojnë të drejtat tuaja të pronësise industriale si edhe informacion për identifikimin e tyre si Nipt, adresë ushtrimi aktiviteti, foto identifikuese etj.Sapo ISHMT të disponojë dokumentat e sipër listuara (të cilat mund t’i dërgoni elektronikisht në adresën info@ishmt.gov.al), inspektorët e Sektorit të Pronësisë Industriale  në përputhje me kriteret ligjore të Ligj 9947, datë 07.07.2008 “Për Pronësinë Industriale”, i ndryshuar , si edhe Ligj 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në RSH”, do të kryejnë verifikimet përkatëse në subjektet e listuara nga ju, të cilët kanë një adresë konkrete dhe rezultojnë të regjistruara në QKB.Në lidhje me ecurinë e proçesit do të viheni në dijeni nëpërmjet komunikimit zyrtar. E Plotë 0
15 31.07.2021 Ju lutem na ndihmoni të logohemi te SUADA pasi duhet të plotësojmë kriteret e vendosura nga ISHMT pas inspektimit. Tek faqja e SUADES nuk futemi dot, ju lutem na ndihmoni me një email adresën fizike  

Në vijim të emalit tuaj ju bëjmë me dije se adresa email e sportelit unik SUADA-s është info@qendrasuada@gmail.com. Gjithashtu adresa fizike e sportelit SUADA është “Rruga Sami Frashëri, Pallatet Agimi, shkalla nr. 19, Ap.338, Tiranë”. Kujtojmë se ligji 35/2016 “Për te drejtat e autorit dhe te drejtat e tjera te lidhura me to” në nenin 140/1 parashikon se:

“Një person fizik ose juridik, para se të fillojë të përdorë një objekt të mbrojtur nga të drejtat e autorit dhe të drejtave të tjera të lidhura me to, duhet të paraqesë në AAK-në përkatëse kërkesën për autorizimin e këtij përdorimi. Kërkesa duhet të përmbajë informacion për llojin dhe rrethanat e përdorimit, si mënyrën, vendin dhe kohën e përdorimit dhe informacione të tjera të nevojshme për përcaktimin e shumës së shpërblimit”. Pra, siç parashikohet qartë, detyrimi për t’u pajisur me autorizimin përkatës nga agjencia e administrimit kolektiv bie mbi subjektin para përdorimit të veprës. Pra ky është detyrim paraprak. Mos zbatimi i kësaj dispozite ligjore përbën shkak për dënim administrativ me gjobe.

Gjithashtu kujtojmë se për një person juridik  përdorues i pronësisë intelektuale, që operon në Republikën e Shqipërisë, ekziston detyrimi për njohjen me legjislacionin në fuqi “Për të drejtën e autorit dhe  të drejtat e tjera të lidhura me to” nëpërmjet Fletoreve Zyrtare për botimin e akteve ligjore dhe nën-ligjore.

Çdo person juridik gëzon zotësi të plotë e të barabartë për të pasur të drejta dhe detyrime civile, brenda kufijve të caktuar me ligj dhe mban përgjegjësi të plotë për të gjitha veprimet që bien mbi personalitetin e tij juridik

Justifikimi që nuk arrini të logoheni në faqen SUADA, nuk mund te jetë shkak për mos shlyerjen e detyrimeve te kuadrit ligjor për të drejtën e autorit. Ky sportel është i arritshëm fizikisht si dhe elektronikisht.

Së fundmi dhe për më tepër, autorizimi i lëshuar nga kjo qendër, nuk bëhet nëpërmjet një logimi!

E plotë 0

VITI 2020

Nr.

Rendor

Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e   përgjigjes Statusi i   kërkesës Tarifa
1 31.01.2020 Kërkesë për infomacion, Sektori i Produkteve Mekanike 26.02.2020 Përfunduar

0

 

2 26.04.2020 Kërkesë për informacion mbi maskat 11.05.2020 Përfunduar 0
3 30.04.2020 Kërkesë për blerjet online 06.05.2020 Përfunduar 0
4 07.05.2020 Kërkesë për informacion mbi rritjen e çmimeve në treg të Dezinfektant/alkool/Maska 11.05.2020 Përfunduar 0
5 12.05.2020 Kërkesë për infomacion për pajisje me certifikatë ashensori 13.05.2020 Përfunduar 0
6 26.05.2020 Kërkesë për informacion mbi rritjen e çmimeve në treg të Dezinfektant/Alkool/Maska 27.05.2021 Përfunduar 0
7 11.11.2020  Kërkesë për numrat e llogarisë së ISHMT-së për shlyerjen e gjobës 11.11.2020 Përfunduar 0
8 26.11.2020 Kërkesë për Informacion për etiketimin e energjisë 7.12.2020 Përfunduar 0
9 22.12.2020

Kërkesë për Informacion për studim UniMilano

 

28.12.2020 Përfunduar 0

VITI 2019

Nr.

Rendor

Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e   përgjigjes Statusi i   kërkesës Tarifa
    1 04.01.2019 Percillet për kompetencë një ankesë konsumatore 18.01.2019 Përfunduar          0
2 12.02.2019 Kërkesë për informim në lidhje me programet kompjuterike 13.02.2019 Përfunduar 0
3 01.02.2019 Kërkesë për informacion mbi inspektimin, Sektori i Produkteve Elektrike 01.02.2019

Përfunduar

 

0
4 09.02.2019 Kërkesë për informacion mbi inspektimin, Sektori i Produkteve Elektrike 09.02.2019 Përfunduar 0
5 12.02.2019 Kërkesë për informacion, Sektori i të Drejtave të Autorit 13.02.2019 Përfunduar 0
6 04.03.2019 Kërkesë informimi për miratim në lidhje me kërkesën për shtyrje inspektimi, Sektori i Produkteve Elektrike 05.03.2019 Përfunduar 0
7 20.03.2019 Kërkesë për informacion lidhur me shkresën nr.551 prot datë 21.03.2019, Sektori i së Drejtës së Autorit 27.03.2019 Përfunduar 0
8 26.03.2019 Kërkesë për informacion, Sektori i së Drejtës së Autorit 27.03.2019 Përfunduar 0
9 27.03.2019 Kërkesë për informacion mbi inspektimin, Sektori i Produkteve Elektrike 27.03.2019 Përfunduar 0
10

09.04.2019

 

Kërkesë për informacion, Sektori i Produkteve Elektrike 11.04.2019 Përfunduar 0
11 11.04.2019 Kërkesë për informacion mbi inspektimin, Sektori i Produkteve Elektrike 11.04.2019 Përfunduar 0
12 12.04.2019 Kërkesë informimi për dorëzim dokumentacioni, Sektori i së Drejtës së Autorit 12.04.2019 Përfunduar 0
13 17.04.2019 Kërkesë informimi, Sektori i së Drejtës së Autorit 19.04.2019 Përfunduar 0
14 19.04.2019 Kërkesë informimi, Sektori i së Drejtës së Autorit 30.04.2019 Përfunduar 0
15 25.04.2019 Kërkesë informimi për dorëzim dokumentacioni, Sektori i së Drejtës së Autorit 30.04.2019 Përfunduar 0
16 26.04.2019

Kërkesë për asistencë teknike dhe ligjore,

Sektorit Qelq/Kepucë/Detergjent/Siguria e Produkteve

26.04.2019 Përfunduar

0

 

 

 

17 12.09.2019 Kërkesë për informacion rreth kompetencave të Sektorit të Pronësisë Industriale 06.10.2019 Përfunduar 0
18 08.10.2019 Kërkesë për sqarimin e Ligjit për mbrojtjen e konsumatorit 04.11.2019 Përfunduar 0
19 14.10.2019 Kërkesë për informacion: Konsiderata dhe sugjerime rreth VKM së miratuar nga Këshilli i Ministrave në datë 02.10.2019, e cila ndryshon VKM 1056, dt.23.12.2015 23.10.2019 Përfunduar 0
20 11.11.2019 Kërkesë informacioni mbi hartimin e Deklaratës EU të Konformitetit 11.11.2019 Përfunduar 0
21 20.11.2019 Kërkesë informacioni mbi dokumentacionin e regjistrimit të ashensorëve 21.11.2019 Përfunduar 0
22 25.11.2019 Kërkesë për informacion në lidhje me regjistrimin e ashensorëve dhe adresën e institucionit 25.11.2019 Përfunduar 0
23 27.11.2019 Kërkesë për informacion të përgjithshëm mbi regjistrimin e ashensorëve 28.11.2019 Përfunduar 0
24 02.12.2019 Kërkesë për informacion mbi procedurën  e regjistrimit të ashensorëve 03.12.2019 Përfunduar 0
25 12.12.2019 Kërkesë për informacion, Sektori i Sigurisë së Ashensorëve 13.12.2019 Përfunduar 0
26 16.12.2019 Kërkesë për informacion të përgjithshëm mbi regjistrimin e ashensorëve 17.12.2019 Përfunduar 0
27 17.12.2019 Kërkesë për informacion të përgjithshëm mbi regjistrimin e ashensorëve 18.12.2019 Përfunduar 0
28 23.12.2019 Kërkesë për formularin tip për ekzaminim e ashensorëve 24.12.2019 Përfunduar 0
29 30.12.2019 Kërkesë për informacion të përgjithshëm mbi regjistrimin e ashensorëve 31.12.2019 Përfunduar 0

VITI 2018

Nr.

Rendor

Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e   përgjigjes Statusi i   kërkesës Tarifa
1 05.01.2018  Pirateria Online, (inspektim në mbështetje të procedurave të parashikuara në ligjin 10433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”) 26.02.1018 Përfunduar 0
2 27.02.2018 Platforma e Bashkëqeverisjes, mbrojtje e të  drejtë së  konsumatorit 01.03.2018 Përfunduar 0
3 06.03.2018 Pirateria Online, (inspektim në mbështetje të procedurave të parashikuara në ligjin 10433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”) 06.04.2018 Përfunduar 0
4 26.03.2018 Fotokopje e Librit,  (inspektim në mbështetje të procedurave të parashikuara në ligjin 10433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”) 30.03.2018 Përfunduar 0
5 04.04.2018 Fotokopje e Librit, (inspektim në mbështetje të procedurave të parashikuara në ligjin 10433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”) 05.04.2018 Përfunduar 0
6 06.04.2018 Fotokopje e Librit, (inspektim në mbështetje të procedurave të parashikuara në ligjin 10433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”) 10.04.2018 Përfunduar 0
7 10.04.2018 Për mbrojtjen e markës së regjistruar pranë DPPI 11.05.2018 Përfunduar 0
8 12.04.2018 Kërkesë për informacion lidhur me instalimin e ashensorit 12.04.2018 Përfunduar 0
9 23.04.2018 Riprodhim Libri, (inspektim në mbështetje të procedurave të parashikuara në ligjin 10433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”) 02.05.2018 Përfunduar 0
10 11.05.2018 Kërkesë për mbrojtjen e të drejtës së konsumatorit 15.05.2018 Përfunduar 0
11 23.05.2018 Shkelje e markës tregtare të  regjistruar pranë  DPPI (inspektim në mbështetje të procedurave të parashikuara në ligjin 10433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”) 13.06.2018 Përfunduar 0
12 24.05.2018 Kërkesa për verifikim lidhur me tregtimin e markave të  mirënjohura në dyqane (inspektim në mbështetje të procedurave të parashikuara në ligjin 10433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”) 14.06.2018 Përfunduar 0
13 12.06.2018 Konkurrencë e pandershme lidhur me përdorimin e emrit tregtar të  regjistruar, Platforma e Qeverisjes 18.06.2018 Përfunduar 0
14 06.06.2018 Kërkesë për informacion lidhur me numrin e ashensorëve dhe matësve të ujit 7.06.2018 Përfunduar 0
15 07.06.2018 Kërkesë për informacion lidhur me shkelje të  drejtave të  markës së  regjistruar në  fushën e detergjenteve 7.06.2018 Përfunduar 0
16 04.09.2018 Kërkesë për marrjen e masave për respektimin e të drejtës se markës 11.09.2018 Përfunduar 0
17 09.09.2018 Kërkesë lidhur me trajtimin e çështje inspektimi në fushën e të drejtave të autorit 14.09.2018 Përfunduar 0
18 10.09.2018 Kërkese për marrjen e masave për respektimin e te drejtës se markës 18.08.2018 Përfunduar 0
19 12.09.2018 Kërkesë për informim lidhur me procedurën e ankimit 14.09.2018 Përfunduar 0
20 28.09.2018 Kërkesë për veprim për respektimin e të drejtës së markës 3.10.2018 Përfunduar 0
21 08.10.2018 Mbrojtja e konsumatorit lidhur me pajisjet elektrike  (inspektim në mbështetje të procedurave të parashikuara në ligjin 10433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”)   Përfunduar 0
22 23.10.2018 Kërkesë për dokumentacion ne sektorin e sigurisë së produkteve 18.10.2018 Përfunduar 0
23 23.10.2018 Kërkesë për dokumentacion në sektorin e detergjentëve 8.11.2018 Përfunduar 0
24 01.11.2018 Kërkesë informacioni ne sektorin e sigurisë së produkteve 2.11.2018 Përfunduar 0
25 11.11.2018 Kërkesë për informacion lidhur me shkelje të  drejtave të  markës së regjistruar, Portali i Bashkëqeverisjes 15.11.2018 Përfunduar 0
26 01.11.2018 Kërkim informacioni në Drejtorinë e Sigurisë së produkteve 02.11.2018 Përfunduar 0
27 13.12.2018 Kërkesë për inspektim të zbatimit të kërkesave të detyrueshme ligjore në mbrojtje të konsumatorit 21.01.2019 Përfunduar

0

 

VITI 2017

Nr.

Rendor

Data e kërkesës Objekti i kërkesës Data e   përgjigjes Statusi i   kërkesës Tarifa
1 27.04.2017 Për mbrojtjen e markës së regjistruar pranë DPPI (inspektim në mbështetje të procedurave të parashikuara në ligjin 10433, datë 16.6.2011 “Për inspektimin në Republikën e Shqipërisë”) 23.06.2017 Përfunduar 0
2 25.05.2017 Për mbrojtjen e markës së regjistruar në  fushën e detergjenteve pranë DPPI 12.06.2017 Përfunduar 0
3 14.06.2017 Për trajtimin e refuzimit të njohjes së markës së Kantinave të Pijeve 02.10.2017 Përfunduar 0
4 21.11.2017 Për verifikim dhe informim 08.01.2018 Përfunduar 0
5 28.12.2017 Mungesa e Inspektimit për vitin 2017 15.01.2018 Përfunduar 0