II. Sektori i produkteve elektrike

 LIGJ Nr. 68/2012 “Për informacionin e konsumit të energjisë dhe burimeve të tjera të produkteve me ndikim në energji”

 VKM Nr. 928, datë 19.12.2012, “Për miratimin e rregullit teknik ‘Për etiketimin e makinave larëse për përdorim shtëpiak në lidhje me konsumin e energjisë’ ”

 VKM Nr. 929, datë 19.12.2012, “Për miratimin e rregullit teknik ‘Për etiketimin e pajisjeve frigoriferike për përdorim shtëpiak në lidhje me konsumin e energjisë’ ”

 VKM Nr. 262, datë 03.04.2013, “Për miratimin e rregullit teknik ‘Për sigurinë e lodrave’ ”

 VKM Nr. 296, datë 03.04.2013, “Për miratimin e rregullit teknik ‘Për informacionin e tharëseve për përdorim shtëpiak në lidhje me konsumin e energjisë’ ”

 VKM Nr. 865, datë 21.10.2015, “Për miratimin e rregullit teknik ‘Për etiketimin e energjisë për kondicionerët e ajrit’ “

 VKM Nr. 1054, datë 23.12.2015, “Për miratimin e rregullit teknik ‘Për përputhshmërinë elektromagnetike’ dhe pёrcaktimin e listёs së standardeve të harmonizuara”

 VKM Nr. 1061, date 23.12.2015, “Për miratimin e rregullit teknik ‘Pёr pajisjet elektrike tё projektuara pёr pёrdorim brenda disa kufijve të tensionit’ dhe pёrcaktimin e listёs së standardeve të harmonizuara”

 VKM Nr. 1064, datë 23.12.2015, “Për miratimin e rregullit teknik ‘Për kërkesat e efiçencës për bojlerët e ujit që përdorin lëndë djegëse të lëngët ose të gaztë’ dhe përcaktimin e listës së standarteve të harmonizuara”

 Lista e standardeve të harmonizuara shqiptare që kanë karakter referues për prezumimin e konformitetit të pajisjeve lidhur me përputhshmërinë elektromagnetike

 Lista e standardeve të harmonizuara shqiptare që kanë karakter referues për prezumimin e konformitetit të pajisjeve

III. Sektori i produkteve mekanike

VKM Nr. 643, datë 2.10.2019 “Për disa ndryshime në Vendimin nr. 1056, datë 23.12.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për miratimin e rregullit teknik për sigurinë e ashensorëve në përdorim’

VKM Nr. 1056, datë 23.12.2015,“Për miratimin e rregullit teknik ‘Për sigurinë e ashensorëve në përdorim’ ” (Ndryshuar me VKM nr. 643, datë 2.10.2019)

 VKM Nr. 1053, datë 23.12.2015, “Për miratimin e rregullit teknik ‘për pajisjet e mbrojtjes personale (pmp)’ dhe pёrcaktimin e listёs së standardeve të harmonizuara”

 VKM Nr. 1056, datë 23.12.2015, “Për miratimin e rregullit teknik ‘Për sigurinë e ashensorëve në përdorim’ ”

 VKM Nr. 192, datë 04.04.2018, “Për miratimin e rregullit teknik ‘Për ashensorët dhe komponentët e sigurisë për ashensorë dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara”

 VKM Nr. 1063, datë 23.12.2015, “Për miratimin e rregullit teknik ‘mbi emetimin e zhurmave në ambient nga pajisjet për përdorim në mjedise të hapura’ ”

 VKM Nr. 1066, datë 23.12.2015, “Për miratimin e rregullit teknik ‘Për pajisjet dhe sistemet mbrojtëse për përdorim në ambiente (atmosferë) potencialisht shpërthyese’ dhe përcaktimin e listës së standardeve të harmonizuara”

 Lista e standardeve të harmonizuara shqiptare që kanë karakter referues për prezumimin e konformitetit të pajisjeve

 Lista e standardeve të harmonizuara shqiptare që kanë karakter referues për prezumimin e konformitetit të ashensorëve

 Lista e standardeve të harmonizuara shqiptare që kanë karakter referues për prezumimin e konformitetit të pajisjeve dhe sistemeve mbrojtëse

VKM 925_2020 Pajisjet e aerosolit

V. Sektori i qelqit, këpucëve, detergjentëve

 VKM Nr. 441, datë 22.5.2013 “Për imitimet e rrezikshme” 

 LIGJ Nr. 27 datë 17.03.2016 “Për menaxhimin e kimikateve”

 VKM Nr. 488, datë 29.6.2016 “Për klasifikimin, etiketimin dhe ambalazhimin e kimikateve”

 VKM Nr. 220, datë 28.3.2012 “Për përcaktimin e standardeve, metodave të testimit dhe kufijtë e lejuar për biodegradimin e detergjentëve dhe vlerësimin e rrezikut për lëndët tensioaktive në detergjentë”

 Ligji Nr. 10 216, datë 21.01.2010, “Për detergjentët”.

 Ligji Nr. 16/2013, datë 14.02.2013, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 480, datë 17.11.2011 ‘Për sigurinë e përgjithshme të produkteve joushqimore”

 Ligji Nr. 17/2013, datë 14.02.2013, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 10 489, datë 15.12.2011 “Për tregtimin dhe mbikëqyrjen e tregut të produkteve joushqimore”.

 VKM Nr. 221, datë 28.03.2012, “Për miratimin e rregullave teknike ‘Për etiketimin e produkteve të qelqit kristal’”.

 VKM Nr. 222, datë 28.03.2012, “Për miratimin e rregullave teknike për etiketimin e materialeve që përdoren në përbërësit kryesorë të veshje”.

 VKM Nr. 262, datë 03.04.2013, “Për miratimin e rregullit teknik “Për sigurinë e lodrave”.

 VKM Nr. 669, datë 28.09.2011, “Për etiketimin dhe të dhënat e përbërësve për detergjentët”.

 VKM Nr. 1058, datë 23.12.2015, “Rregull teknik mbi emrat e fibrave tekstile dhe etiketimi e markimi përkatës i përbërjes së fibrave të produkteve tekstile”.

LIGJ Nr. 73/2021 PËR HEDHJEN NË TREG DHE MBIKËQYRJEN E ARTIKUJVE PIROTEKNIKË